NGO - Serwis Organizacji Pozarządowych

Wykaz organizacji pozarządowych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego na terenie Powiatu Wielickiego (należy dodatkowo sprawdzić w wykazie Departamentu Pożytku w MRPiPS)

NazwaCele stowarzyszeniaAdresKRS
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska - Oddział Powiatowy "WIELICZKA"
Wieliczka
ul.Dembowskiego 15/2
  Celem stowarzyszenia są zadania w zakresie:
 • nauki, edukacji, oświaty,wychowania
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspierania wysiłku lokalnych społeczności na rzecz szkół prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania,
 • popularyazacji poczynań kształtujących patriotycznie, obywatelskie postawy wynikające z wartości chrześcijańskich i kultury narodowej
31-519 Kraków,
ul. Rzeźnicza 2a
0000052078
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "DOBRO DZIECKA"
  Celem stowarzyszenia jest:
 • niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom: niepełnosprawnym, starszym, chorym, bezdomnym, ubogim,
 • wspieranie wszelkich form działania na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
 • przeciwdzialanie różnym formom patologii społecznej: demoralizacji, uzaleznieniom (alkohol, narkotyki, inne),
 • inicjowanie działań na rzecz zmiany postaw wobec faktu przemian: prawnych, gospodarczych i społecznych wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
32-014 Brzezie 3380000057765
FUNDACJA MIŁOSIERDZIA
 • prowadzenie działalności społeczno - opiekuńczej,
 • świadczenie pomocy społecznej,
 • prowadzenie działalności wychowawczej,
 • wspieranie działaności religijnej kościołów i innych związków wyznaniowych działających zgodnie z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską i podstawowe prawa i wolności innych osób.
32-020 Wieliczka,
ul. Górsko 1A
0000027357
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski - koło w Wieliczce
ul.Pocztowa 1
Zrzesza osoby niewidome i słabowidzące o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudniania i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także ochrony ich praw obywatelskich głównie poprzez:
  -
 • prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej, zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci,
 • działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny;
 • organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artytycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci;
 • działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego
 • działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i inne.
30-393 Kraków,
ul. Babińskiego 29, bl.23/3
0000088851
Fundacja Osób Niepełnosprawnych
  Głównymi celami fundacji jest:
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działania na rzecz osob niepełnosprawnych;
 • działałania na rzecz czynnego udzialu osób niepelnosprawnych i specjalnej troski w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym kraju
Podolany 74
32-420 Gdów
0000179900
Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych "Dziecięce Marzenia"
  Główne cele stowarzyszenia:
 • objęcie patronatem dzieci niepełnosprawnych należących do stowarzyszenia,
 • pomoc rodzinom w zapoznaniu się z istniejącymi i nowymi metodami leczenia i rehabilitacji dzieci,
 • pomoc organizacyjna oraz finansowa rodzinom mającym kłopoty z opłaceniem potrzebnego sprzętu, rehabilitacji, kształcenia oraz innych odpłatnych świadczeń leczniczo - rehabilitacyjnych dzieci,
 • informowanie członków stowarzyszenia o aktach prawnych oraz przepisach dot. osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych i inne
32-005 Niepołomice,
ul. Targowa 5
0000150740
FUNDACJA L`ARCHE
  Główne cele fundacji: -
 • tworzenie i utrzymywanie niewielkich domów - wspólnot typu rodzinnego, skupiających osoby upośledzone, asysytentów i wolontariuszy,
 • promowanie i rozwijanie idei wolontariatu,
 • organizowanie warsztatów pracy,
 • rehabilitację i współpracę ze specjalistami (m. in. lekarz, psycholog, doradca zawodowy),
 • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin,
 • tworzenie kręgu przyjaciół,
 • oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej (m. in. poprzez kampanie informacyjno - promocyjne)
Śledziejowice 336,
32-020 Wieliczka
0000054452
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wieliczce, ul. Szpunara 8
  Cele statutowe:
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa, pozyskiwanie honorowych dawców krwi;
 • niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą;
 • prowadzenie działaności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej;
 • prowdzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • rekrutacja, szkolenia i organizacja personelu i wolontariatu niezbędnego do wykonywania swoich zadań;
 • działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
 • organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno - oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz inne - dla dzieci, młodzieży i dorosłych
31-116 Kraków,
ul. Studencka 19
0000225587
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek
  Cele statutowe:
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • oddzialywanie na osoby używające alkoholu poprzez działania informacyjne, rozmowy, telefon zaufania, odczyty, prelekcje, współpracę z mediami, organizowanie imprez abstynenckich;
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informatyczno - edukacyjnej dla dzieci i młodzieży;
 • współpraca z Kościołem oraz kościelnymi bractwami trzeźwości;
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.
ul. Pocztowa 1,
32-020 Wieliczka
0000175469
Stowarzyszenie Rodziny Błogosławionego Adolfa Kolpinga
  Cele stowarzyszenia:
 • wspieranie spolecznych inicjatyw w zakresie:pomocy społecznej, w tym osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Stowarzyszenie w Niepołomicach zajmuje się głównie dożywianiem ok. 150 uczniów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niepołomicach
32-005 Niepołomice,
ul.Piękna 2
0000084670
Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby
  Główne cele statutowe:
 • organizowanie pomocy ludziom samotnym i ubogim;
 • udzielanie pomocy medycznej poprzez "Dom Dziennej Pomocy";
 • opieka prawna, finansowa i pedagogiczna szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych i ubogich;
 • dbałość o tradycje i wartości chrześcijańskie;
 • profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania, przemoc.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących - Kuchni im. Brata Alojzego Kosiby
32-020 Wieliczka,
ul. Brata Alojzego Kosiby 31
0000042843
Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach
  Główne cele statutowe:
 • wystepowanie do władz szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkół w staniatkach;
 • wspieranie innowacji pedagogicznych;
 • organizowanie i finansowanie wsparcia inicjatyw wychodzących naprzeciw zainteresowaniom uczniów;
 • organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
 • udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej uczniom potrzebującym jej;
 • doposażenie szkół w Staniątkach w sprzęt i pomoce dydaktyczno - naukowe,
 • wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych w budynku szkolnym.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących - Kuchni im. Brata Alojzego Kosiby
32-005 Niepołomice,
Staniątki 5
0000114009
ZHP Hufiec Wieliczka
  Główne cele statutowe:
 • organizowanie przedsięwzięć związanych z kulturą, ochroną środowiska naturalnego, kultury fizycznej i sportu;
 • kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia;
 • organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych;
 • działanie na rzecz integracji europejskiej;
 • prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo -wychowawczej frmami pracy charakterystycznymi dla ZHP;
 • upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego;
 • prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych;
 • promowanie zdrowego trybu życia.
32-020 Wieliczka,
ul. J.Piłsudskiego 20
0000273492
Stowarzyszenie Społecznego Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej
  Główne cele statutowe:
 • Prowadzenie Społecznego Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w woli Batorskiej oraz gromadzenie środków w celu systematycznego poprawiania w nim warunków do nauki
 • Wspieranie innowacji pedagogicznych
 • Organizowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw wychodzących naprzeciwko zainteresowaniom uczniów Gimnazjum
 • Organizowanie i finansowanie dodatkowych zajęć
 • Doposażenie Gimnazjum w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • Współpraca z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi
32-007 Zabierzów Bocheński,
Wola Batorska 734
0000039805
Caritas Archidiecezji Krakowskiej:
  Główne cele statutowe:
 • prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • opieka nad osobami starszymi
 • organizowanie form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
30-656 Kraków,
ul. Ossowskiego 5
Caritas działa na terenie Powiatu Wielickiego poprzez m.in.:
1. Świetlica św. Kingi
ul. Sikorskiego 6
32-020 Wieliczka

2. Stacja Opieki Caritas
ul. Sikorskiego 6
32-020 Wieliczka
Tel. 12/ 288 19 42

0000207658
Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna:
  Główne cele statutowe:
 • Kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku ziemi wielickiej na krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
 • Opracowanie programów i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki ziemi wielickiej;
 • Propagowanie i podejmowani działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie kadr i prowadzeni szkoleń w zakresie turystyki,
32-020 Wieliczka,
ul. Szpunara 8
0000180721