NGO - Serwis Organizacji Pozarządowych

Tryb pozakonkursowy - wezwanie do składania uwag

2017-03-06

Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 roku, Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o celowości dofinansowania zadań wnioskowanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Procedura rozpatrzenia złożonego wniosku (oferty) w trybie pozakonkursowym przedstawia się następująco:
1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Zarząd Powiatu Wielickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce;
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

2. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7–dniowego terminu, Zarząd Powiatu Wielickiego
w przypadku baraku zgłoszonych uwag lub uznając ich nieważność, niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie finansowe realizacji wnioskowanego zadania.

Załączniki:

Dziecięce Marzenia
MTS IKAR
Stow. Rozwoju Gminy Kłaj